Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

H Argiro.gr Ε.Ε. μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.argiro.gr (στο εξής «Argiro.gr»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο Argiro.gr ή/και η χρήση των υπηρεσιών του συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό, τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Argiro.gr.

Η Argiro.gr Ε.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από την Argiro.gr των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Argiro.gr (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά σήματα ή διακριτικά τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της Argiro.gr Ε.Ε. και διατίθενται στους επισκέπτες του Argiro.gr αυστηρά για προσωπική τους χρήση. Οι φωτογραφίες που εμπεριέχονται στον διαδικτυακό τόπο της Argiro.gr αποτελούν ιδιοκτησία των φωτογράφων & food stylists, οι οποίοι διατηρούν αυστηρά τα πνευματικά δικαιώματα αυτών. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια της Argiro.gr E.E ή, κατόπιν υπόδειξής της, άδεια του δικαιούχου των σχετικών δικαιωμάτων.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη

O επισκέπτης του Argiro.gr οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Argiro.gr. Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο Argiro.gr, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών του από επισκέπτη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη.

H Argiro.gr Ε.Ε διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά επισκέπτη για την διακοπή τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς ή πράξης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, καθώς και για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον επισκέπτη για κάθε προκληθείσα ζημία.

Απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Argiro.gr με τρόπο που να προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά απόρρητα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή την προσωπικότητα τρίτων και το δικαίωμα επί της προσωπικότητας.

Απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Argiro.gr κατά παράβαση νόμων και κανονισμών που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Argiro.gr E.E. , συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού, γενικά και παραπλανητικής διαφήμισης, ειδικότερα περί προστασίας καταναλωτών, περί άμεσης διαφήμισης γενικότερα και αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spamming) ειδικότερα καθώς και της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η μεταβίβαση/αποστολή παράνομων, απειλητικών, δυσφημιστικών, προσβλητικών, άσεμνων, προκλητικών, πορνογραφικών ή εμπαθών κατά οιουδήποτε μηνυμάτων, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που μπορεί να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που συνιστούν ποινικό αδίκημα, ή μπορούν να προκαλέσουν την έγερση άλλων αξιώσεων ή να παραβιάζουν το νόμο με άλλο τρόπο.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Argiro.gr Ε.Ε δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση επικοινωνίας των επισκεπτών με τρίτους πάροχους αγαθών ή υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Argiro.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

Η Argiro.gr Ε.Ε, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του Argiro.gr . Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη του Argiro.gr, ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου, ενεργειών τρίτων κ.ά., εκτός εάν οφείλεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά σε δόλο ή βαρεία αμέλειά της.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Argiro.gr δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη ούτε μπορούν να στηρίξουν ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε τέτοιο σκοπό, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Argiro.gr.

Η Argiro.gr Ε.Ε σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει, και συνεπώς δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του Argiro.gr, ούτε την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την διαδικτυακή πύλη του Argiro.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Η Argiro.gr Ε.Ε δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο Argiro.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται ευθέως στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες.

Η Argiro.gr Ε.Ε σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Χρησιμοποιώντας το Argiro.gr, κάθε χρήστης συμφωνεί απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη. Το Argiro.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας ,αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλη ιστοσελίδα (website), παρέχεται για την διευκόλυνσή του χρήστη και το Argiro.gr δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) σε άλλη τέτοια ιστοσελίδα (website).

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Κάτι μαγειρεύεται